Προστασία Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά καιμόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς οι ίδιοι εκουσίως μαςπαρέχετε κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης φορμών επικοινωνίας / φορμώνεκδήλωση ενδιαφέροντες η εγγραφή στο newsletter στην τρέχουσα ιστοσελίδα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν αποκλειστικά σε πληροφορίες πουχρησιμοποιούνται προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνίαμε τoTulehood.gr, να λαμβάνετε απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτετε, να λαμβάνετε νέα και ενημερωτικά email.
Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός και αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).
Χρήση των πληροφοριών :
Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας έχουν σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμόττηα της.
Το tulehood.gr συλλέγει από τους χρήστες του τις εξής πληροφορίες:
(α) τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης / επισκέπτης στις φόρμες
επικοινωνίας, φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κλείσιμο ραντεβού και στην εγγραφήNewsletter.
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Το tulehood.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη
διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:
(i) για να απαντήσουμε στης ερωτήσεις σας.
(ii) την αποστολή νέων και προσφορών μέσω email.
(iii)να κλείσουμε ραντεβού για τις υπηρεσίες μας
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το tulehood.grστέλνοντας το αίτημα σας μέσω
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tulehood.gr
Η εκ μέρους σας εκούσια προσκόμιση / καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας απότους υπαλλήλους του tulehood.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν.
Σε καμία άλλη περίπτωση το tulehood.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της
Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη /
ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.).
Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση της tulehood.gr. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη /
μέλος στην tulehood.gr είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η tulehood.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση πουvη tulehood.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτωντου, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Το tulehood.gr και οεκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά καιοργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσοναφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καιενδεικτικά εφαρμόζουν κάθε προληπτικό μέτρο με σκοπό: α) απαγορεύουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμόεπεξεργασίας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία β) αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη ανάγνωση / αντιγραφή / τροποποίηση / αφαίρεση υποθεμάτων δεδομένων
γ) αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη εισαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δ) αποφεύγουν τη χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μηεξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό επικοινωνίας δεδομένων
ε) εξασφαλίζουν ότι τα εξουσιοδοτημένα προς επεξεργασία πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που καλύπτει η εξουσιοδότηση πρόσβασής τουςκ.α.
Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην αρμόδια εποπτική αρχή (και στο υποκείμενο των δεδομένων υπό της προϋποθέσεις του άρθρου 31 τουΚανονισμού) την επελθούσα παραβίαση.
Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας, ότι υπάρχουν πάντα κίνδυνοι όταν υποβάλλει κανείς Προσωπικά Δεδομένα, είτε διά ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω Internet, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τερματικό και κανένα σύστημα δεν είναι εντελώς ασφαλές και απρόσβλητο από hackers. Ωστόσο, τοtulehood.gr
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να εμποδίσει και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της ανάρμοστης χρήστης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν συλλέγονται ή μεταφέρονται ευαίσθηταδεδομένα, όπως πληροφορίες των στοιχείων σας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίεςκρυπτογραφίας.
Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης των Δεδομένων:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρις ότου μας ζητήσετε τη διαγραφή τους.
Πρόσβαση στις Πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων:
Η εκ μέρους σας εκούσια προσκόμιση / καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας απότους υπαλλήλους του tulehood.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν.
Σε καμία άλλη περίπτωση το tulehood.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της
Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη /
ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.)
Αίτηση Διόρθωσης / Συμπλήρωσης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων: Σε περίπτωση που επιλέξετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τοtulehood.gr θα ενεργήσει χωρίς άσκοπη καθυστέρηση για τη διαγραφή, εάν ηεπεξεργασία παραβιάζει της διατάξεις των άρθρων 4,8 ή 10 του Κανονισμού ή αν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί εκ του νόμου υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το tulehood.gr θα
προσπαθήσει σε κάθε περίπτωση να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση / συμπλήρωση / τροποποίηση / διαγραφή είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη / υποκείμενο προσωπικών δικαιωμάτων.
* Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το tulehood.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tulehood.gr
Cookies:
Τοtulehood.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να διευκολύνει την
απρόσκοπτη πρόσβαση, λειτουργία και προστασία της ιστοσελίδας της, αλλά και για να προβαίνει στις απαραίτητες βελτιώσεις του περιεχομένου αυτής.
Για παράδειγμα, μέσω των cookies μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον Browser μέσω του οποίου κάνετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ή να αποθηκεύσουμε τις επιλογές της πλοήγησής σας.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία απoστέλλονται και
φυλάσσονται στην εκάστοτε συσκευή του χρήστη (στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, στο τάμπλετ ή στο κινητό σας τηλέφωνο). Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές των χρηστών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές/ τάμπλετ/κινητά τηλέφωνα) ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές.
Έχετε υπόψιν ότι τα Cookies είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή
λειτουργία της ιστοσελίδας μας και διαγράφονται κάθε φορά αυτόματα μετά την έξοδό σας από το site μας.
Γιατί το tulehood.gr χρησιμοποιεί Cookies :
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο περιηγείστε και αλληλεπιδράτε εντός της ιστοσελίδας μας
Για να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τις επιδόσεις, τις λειτουργίες και την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας μας
Για να εφαρμόζονται οι όροι χρήσης που διέπουν το site μας.
Για εντοπισμό και παρεμπόδιση ενδεχόμενων περιστατικών απάτης.
Για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους
Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το tulehood.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.